สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน : การคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

FCC_securedloan.png

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกันมักจะเป็นแบบลดต้นลดดอก
และอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้  ยกเว้นสินเชื่อที่มีรถยนต์เป็นหลักประกัน
มักจะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) เช่นเดียวกับการเช่าซื้อรถยนต์

ส่วนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชื่อ
และข้อกำหนดของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง เช่น

  • ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน
  • ค่าธรรมเนียมในการประเมินราคา
  • ค่าใช้จ่ายการจดจำนอง
  • ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
  • ค่าอากรแสตมป์

ดังนั้น ควรศึกษาทำความเข้าใจวิธีการคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างละเอียด
รวมถึงเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก่อนเลือกขอสินเชื่อ​