Big C ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ลุ้นช้อปฟรี 500 บาท เมื่อตอบแบบสอบถาม กับบิ๊กซี” ในช่วงวันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รหัสช้อปฟรี 300 รางวัล โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. คุณ กนกรัตน์ บัวเพชร
2. คุณ กนกอร อ่อนธรรม
3. คุณ กมลวรรณ ดิษพัฒน์
4. คุณ กรรณิการ์ ปันนาริน
5. คุณ กรวรรณ ตนภู
6. คุณ กฤษณะ กุลเพ็ชร์
7. คุณ กัญญารัตน์ แย้มพราย
8. คุณ กันวรา แก้วจี
9. คุณ กัมพล สูบกำปัง
10. คุณ กาซรี ปลาปง
11. คุณ กาญจนา โพธิ์ทอง
12. คุณ กาญจนาพร สาตศรี
13. คุณ กาญจนาวดี จันทีนอก
14. คุณ กาศรี อุ่นจางวาง
15. คุณ กิตติ ธงชัย
16. คุณ กุลธิดา หมัดหลี
17. คุณ กุลพิชฌาย์ โภคา
18. คุณ เกตนิกา แก้วนวล
19. คุณ เกษร ทรัพย์ประเสริฐ
20. คุณ ขวัญชัย หวษาบัวภา
21. คุณ ขวัญเรือน จบเจนไพร
22. คุณ เขมกร เข็มน้อย
23. คุณ คนึงนิจ สว่างอารมณ์
24. คุณ จรรยา คำปัน
25. คุณ จรัญญา พุทธาโกสม
26. คุณ จรินทร์ หวานฉ่ำ
27. คุณ จริยา หนูแก้ว
28. คุณ จักรพงศ์ ขนอม
29. คุณ จักริน วงษ์โห้
30. คุณ จักริน มณีโชติ
31. คุณ จันทิมา วงษ์กันหา
32. คุณ จันทิมา สมบัติทอง
33. คุณ จันลา แมียะ
34. คุณ จิตรประสงค์ มั่นจันทร์
35. คุณ จิตวดี ประนิสอน
36. คุณ จินตนา ยิ้มแย้ม
37. คุณ จินตนา สายเมฆ
38. คุณ จิรก ทองทา
39. คุณ จิรวัฒน์ ธนาพรสวโรจน์
40. คุณ จิรัญญา ชูแสง
41. คุณ จิันทกานต์ ทองทะเล
42. คุณ จุฑามาศ เรืองวิชญกุล
43. คุณ จุรา กรีกงคา
44. คุณ จุลวรรณ ประจวบเหมาะ
45. คุณ เจด็จ เทียวแสวง
46. คุณ เจนวิทย์ อุสสวิโร
47. คุณ ชฎาพร ถนัดหนังสือ
48. คุณ ช้อย เชือมฉิม
49. คุณ ชัชฏาภรณ์ จันทร์ดี
50. คุณ ชัชวาลย์ อำนวยชัยดิลก
51. คุณ ชัญญาฐนิต อินอ่อน
52. คุณ ชัญญาภัทต พูลศรี
53. คุณ ชัยสิทธิ์ รอดเสงี่ยม
54. คุณ ชาติชาย วงศ์ส่องจ้า
55. คุณ ชุติธร เจริญผิส
56. คุณ ชุมพล วนาภัย
57. คุณ ชูใจ ชื่อมงคล
58. คุณ ณนนท์ อาจกล้า
59. คุณ ณภัสนันท์ ศุภศิริรุจจิรา
60. คุณ ณัชพล ทองประมูล
61. คุณ ณัญวรรณ ไวว่อง
62. คุณ ณัฐกฤษณ์ ภูวฤทธิ์
63. คุณ ณัฐนี สีหบุตร
64. คุณ ณัฐพร แอยอด
65. คุณ ณัฐวุฒิ เปียงบุญทา
66. คุณ ณิภกร สวนช่วย
67. คุณ ดนัย พิกุน
68. คุณ ดลรวี คำมี
69. คุณ ดวงหทัย สายดี
70. คุณ ดารุณี ฮีนวงค์
71. คุณ ดำรงค์ ยอดแก้ว
72. คุณ ดิษยา แซ่ด่าน
73. คุณ ติวอ พุ่มพวง
74. คุณ เตือนใจ ปริมาณ
75. คุณ ถิรวิทย์ เกิดในแก้ว
76. คุณ ทนงศักดิ์ ทาคำ
77. คุณ ทัณฑิมา เอกกันหา
78. คุณ ทัศนีย์ ยิ้มมั่น
79. คุณ ทัศนีย์ สุทธิสน
80. คุณ ทัศนีย์ ปุณณทิน
81. คุณ ทิพดา ปะวรรณ
82. คุณ ทีนะวัชร์ อาณัติ
83. คุณ เทวา ทองเรือง
84. คุณ ธนกฤต เต็มวานิช
85. คุณ ธนพัฒน์ สุขบัติ
86. คุณ ธนันท์รัฐ ยูรณ์พนากานต์
87. คุณ ธนากร เมษา
88. คุณ ธนานิษฐ์ ธวัชวงศ์ชัย
89. คุณ ธนาภรณ์ ศิริโต
90. คุณ ธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว
91. คุณ ธวัช จิ๋วแหยม
92. คุณ ธัญญารัตน์ มัดสการ
93. คุณ ธัญญาวดี ปินะกาโน
94. คุณ ธาดา บุุญยะประสพ
95. คุณ ธิดารัตน์ อภิเดช
96. คุณ ธิดารัตน์ รัตนภูมิ
97. คุณ ธีรเดช มีทรัพย์
98. คุณ ธีรยุทธ มาตันตร์กุล
99. คุณ นงลักณ ชุมจันทร์
100. คุณ นตรินทร์ กุณา
101. คุณ นพชัย อินทร์สูงเนิน
102. คุณ นภัทีชกร เกิดลาภ
103. คุณ นรภัทร สุขเถื่อน
104. คุณ นฤมล ละมัย
105. คุณ นวลจันทร์ รักษาชาติ
106. คุณ นัทธ์ชนัน ศรีไชย
107. คุณ นิกร สอนน้อย
108. คุณ นิภาภัทร หรูสุวรรณกุล
109. คุณ นุชจรี ดิษฐวิศาล
110. คุณ นุชยา ใส้เพี้ย
111. คุณ เนตรนภา พลฤทธิ์
112. คุณ บังอร ศิริกุลยานนท์
113. คุณ บุรินทร์ ศรีทอง
114. คุณ บุุอัญชัณ ขันคำ
115. คุณ เบญจวรรณ ฉัตรทิน
116. คุณ เบญจวรรณ อาจหาญ
117. คุณ ปทิตตา วงศ์กิติ
118. คุณ ปทิตตา กลิ่นหอม
119. คุณ ประคอง เทียวไทย
120. คุณ ประทุม สงขาว
121. คุณ ประพจน์ รัตน์วิทยากรณ์
122. คุณ ปรัชญา ภููมี
123. คุณ ปรางค์ ปรางมาศ
124. คุณ ปราณี แก้วสาร
125. คุณ ปราณี เทียนคำศรี
126. คุณ ปรีดา เพลงกาญ
127. คุณ ปวีณ์สุดา เอียดมา
128. คุณ ปาจรีย์ อนันตปัญญา
129. คุณ ปารดา เหง้าแก้ว
130. คุณ ปิยะนันท์ บุญณะโยไทร
131. คุณ ปุญญิศา สิงห์สกุล
132. คุณ ปุณยนุช โยธา
133. คุณ พนมกร เมอมะนา
134. คุณ พนิตตา ชุติธนพงศ์
135. คุณ พรนภัส เมืองใจ
136. คุณ พรรนิภา โสภี
137. คุณ พัชร์สิชา ศิรเลิศเมธารัฐ
138. คุณ พิกุล อินแตน
139. คุณ พิเชษฐ สมบุตร
140. คุณ พิมพ์ใจ คุรศาสตรา
141. คุณ พิศมัย โม่งชู
142. คุณ พิศมัย ทองศุภพจน์
143. คุณ พีรดา ชุลิกาวิทย์
144. คุณ พุทธิวัฒน์ แผ้วประยูร
145. คุณ เพทา คำแหง
146. คุณ เพทาน บางใหญ่
147. คุณ แพรเพชร แก้วประโกน
148. คุณ แพรวดี มายอด
149. คุณ ไพฑูรย์ เปรมฤทัย
150. คุณ ไพรลิน ใหลหลั่ง
151. คุณ ไพรัตน์ ชมวงศา
152. คุณ ไพโรจน์ วงษ์ยาแดง
153. คุณ ไพลิน แซ่อื้อ
154. คุณ ฟองเบียร์ บุญเซียม
155. คุณ ภัคพร ปรีชานุสิทธิ์
156. คุณ ภัทรพล อริยพรพรหม
157. คุณ ภานุมาศ โตแรง
158. คุณ ภูมิภาค เอื้ออรัญโชติ
159. คุณ มณทิพย์ อัศวโอฬาร
160. คุณ มณีรัตน์ ล้อทนงศักดิ์
161. คุณ มะรูดี สาเมาะ
162. คุณ มัสยา บุญละม้าย
163. คุณ มานิตา ด่านกลาง
164. คุณ มาโนช มีสัตย์
165. คุณ มาริสา สันดี
166. คุณ มาริสา อยู่นอก
167. คุณ มีชัย ถาวรพงษ์
168. คุณ เมตตา จอมใจ
169. คุณ เมธานีย์ จิรนันท์วิไล
170. คุณ เมาลิต ชาวชะไว
171. คุณ ไมมูน ตอฮา
172. คุณ ยุพา เกรียงไกรสร
173. คุณ ร.ต.ณัฏฐ์พัฒณ์ พูลสวน
174. คุณ รตินันท์ ลีลาปฐมการณ์
175. คุณ รถ คนไว
176. คุณ รมัณยา ยุญยิงสถิตย์
177. คุณ รริดา โพทิ
178. คุณ รสรินทร์ แก้วเลื่อน
179. คุณ รสลิน จำเนียร
180. คุณ รอฮานิง เจะอาแซ
181. คุณ รัชนี ไกรสิน
182. คุณ รัตติกุล เกตุวาธิมาตร
183. คุณ รัตติยา คอนหงาย
184. คุณ รัตนา ไขชัยภูมิ
185. คุณ รัศมี มูฮำหมัด
186. คุณ รำแพน เจริญผล
187. คุณ รุ่งทิวา แผลงฤทธิ์
188. คุณ เรืองอุไร ธงวิชัย
189. คุณ ฤทธิ์ธี กลิ่่นประทุม
190. คุณ ลลิตา วีระพงษ์
191. คุณ ลัดดา ทรัพย์สระน้อย
192. คุณ วรณัน มงคล
193. คุณ วรดา คำอินทร์
194. คุณ วรรณสิริ ทองลือ
195. คุณ วรวิทย์ ปุณณมาพงศ์
196. คุณ วรัญญา ชมใจ
197. คุณ วราภรณ์ สุขสม
198. คุณ วราภรณ์ สุกใส
199. คุณ วรินทร สธนกุลพานิช
200. คุณ วัชนันท์ ทิพวิมลรัตน์ชัย
201. คุณ วันชัย นามวงศ์อนุสรณ์
202. คุณ วันทนาพร นาคชูแก้ว
203. คุณ วาริน ขจรกลิ่น
204. คุณ วาสนา เยียนไธสง
205. คุณ วาสนา จำแนกรส
206. คุณ วาสนา กลางประพันธ์
207. คุณ วิจิตรา รัตนโสถณ
208. คุณ วิชชุดา อรรัฐเสถียร
209. คุณ วิโรจน์ วิรุฬห์ธาดา
210. คุณ วิลาวรรณ บุญมีคำ
211. คุณ วุฒิพงษ์ เทียนเมฆ
212. คุณ เวรุกา สิงคะ
213. คุณ ศรีพิลาส ปรปักษ์ขาม
214. คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ภูมิสมบัติ
215. คุณ ศิรินภา โนกาศ
216. คุณ ศิริพงษ์ สุรินธิวงศ์
217. คุณ ศิลา ศรีสุนทร
218. คุณ ศุภวรรณ กาญจนปรมาภา
219. คุณ สดารัตน์ จีรจิตต์
220. คุณ สถาพร นันทะกุล
221. คุณ สนั่น ดีมีแสง
222. คุณ สนั่ั่น บุตรนาง
223. คุณ สมใจ ดีงาม
224. คุณ สมพง ยมสาร
225. คุณ สมพงษ์ ชุุติกุลสวัสดิ์
226. คุณ สมพร ศรีพันธ์
227. คุณ สมพร แก้วขุนน้า
228. คุณ สมยศ สกุลแพทย์
229. คุณ สมศรี หล่อวิทยโอฬาร
230. คุณ สมหมาย ชายหงษ์
231. คุณ สมัย ภู่โต๊ะยา
232. คุณ สราญจิตร ผิวบาง
233. คุณ สริตา มิตรนอก
234. คุณ สวย คุลีหา
235. คุณ สัณฑณา สุพล
236. คุณ สันติ ชมเชย
237. คุณ สัมฤทธิ์ แจ้งไพร
238. คุณ สาธิ สุดสม
239. คุณ สาย ประทุม
240. คุณ สายธาร ขอห้องกลาง
241. คุณ สายันต์ แก้วอุ่น
242. คุณ สาริศา หวังสะและธ์
243. คุณ สาวิตรี แสนสุดใจ
244. คุณ สินชัย พลอยงาม
245. คุณ สิริกัญญา สายไหม
246. คุณ สิริยากร เลิศศักดิ์
247. คุณ สุกัญญา อุ่นตาดี
248. คุณ สุกัญญา เสือสีนาค
249. คุณ สุกานดา ไชยอินทร์
250. คุณ สุขสัน สันสุข
251. คุณ สุชาดา โพธิ์เงิน
252. คุณ สุธาสินี จำปาโชติ
253. คุณ สุปราณี โพยนอก
254. คุณ สุพัน พลคงนอก
255. คุณ สุพิชญา แก้วสวัสดิ์
256. คุณ สุภโชค ศุภรัศมีไพศาล
257. คุณ สุภาพร คันธราช
258. คุณ สุภารัตน์ บุดดา
259. คุณ สุภาวดี ลอนิกูล
260. คุณ สุมนา หงสวินิตกุล
261. คุณ สุรัติ สดแสงจันทร์
262. คุณ สุวิมล พัวพินิต
263. คุณ สุุภาวดี พินิจกุล
264. คุณ เสาร์ รัตนา
265. คุณ เสาวลักษณ์ ศิลาลาย
266. คุณ แสงเดือน บุญชู
267. คุณ แสงเดือน พรหมประดิษฐ์
268. คุณ โสภา จิตหมั่น
269. คุณ หนูเจน เม่นเขียว
270. คุณ หฤษฎี เหมาะพิชัย
271. คุณ อดิรัตน์ เจษฎาหิรันนท์
272. คุณ อดิศร สายลุน
273. คุณ อทิติญา สาโท
274. คุณ อนง์ ยะสุรีย์
275. คุณ อนงค์นาฎ ฐานทอง
276. คุณ อนุชา วรลี
277. คุณ อนุพงษ์ คชวงษ์
278. คุณ อนุลักษณ์ ยาโพธิ์
279. คุณ อภิญญา โพธิ์ิน้อย
280. คุณ อแมนดาฮ์ ขาวเหลือง
281. คุณ อรวรรณ คล้ายสี
282. คุณ อรวรรณ อัศวมาศบันลือ
283. คุณ อรอุมา วงค์แก้ว
284. คุณ อริยา ขันบุญ
285. คุณ อัครเดช สุดยิ่ง
286. คุณ อัชรา ยุติธรรม
287. คุณ อัญชลี สร้อยสีหา
288. คุณ อัญชลี ทองมาก
289. คุณ อัญชลี นามกลาง
290. คุณ อัฑฒ์ สิริรัคน์กุล
291. คุณ อัธยา อุ่รรถกามานนท์
292. คุณ อัมพวัลย์ แก้วมูล
293. คุณ อานนท์ อมรแมนนันท์
294. คุณ อานิ ปลัดวิเศษ
295. คุณ อานีตา ปาตี
296. คุณ อารยาพร ชอบผล
297. คุณ อำนาจ กันตุโร
298. คุณ อินธิรา ครองสัตย์
299. คุณ อุดร โพธิ์เมือง
300. คุณ เอกภาพ อภัยจิตร
ทั้งนี้บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด จะแจ้งให้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทราบทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ตามที่ระบุไว้ หากติดต่อไม่ได้ภายในระยะเวลา 5 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.Facebook.com/BigCBigService ให้ถือว่าผู้โชคดียินยอมที่จะสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆทั้งสิ้น
เงื่อนไขการติดต่อรับของรางวัล
 • บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด (081-720-6555 หรือ 065-216-3111 หรือ 080-540-5555) จะแจ้งให้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทราบทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ตามที่ระบุไว้ตอนตอบแบบสอบถาม
 • หากทาง บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด ติดต่อไม่ได้ภายในระยะเวลา 5 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.Facebook.com/BigCBigService ให้ถือว่าผู้โชคดียินยอมที่จะสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆทั้งสิ้น
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขการชิงโชค โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
เงื่อนไขการใช้รหัสช้อปฟรี
 • กรุณาแสดง SMS ที่มีรหัสช้อปฟรีแก่พนักงานก่อนการชำระเงิน
 • ผู้โชคดีคลิก Link จาก SMS ที่ได้รับ และกดใช้รหัสช้อปฟรีต่อหน้าพนักงานที่เลนแคชเชียร์ โดยต้องใช้ภายใน 20 นาที นับแต่เวลาที่ผู้โชคดีกดใช้รหัส (สามารถกดใช้รหัสได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
 • รหัสช้อปฟรีนี้ใช้เป็นส่วนลดในใบเสร็จเดียวกัน (หลังหักส่วนลด สินค้ายกเว้น คูปองต่างๆ และไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) (สินค้ายกเว้นได้แก่ บุหรี่, สุรา, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, เครื่องดื่มชูกำลังแบบแพ็ค, กาแฟกระป๋องแบบแพ็ค, นมผงดัดแปลงสำหรับทารก และนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, สินค้าใช้คะแนนแลกฟรี, บัตรกำนัล, การเติมเงินมือถือทั้งแบบสลิปและออนไลน์, การเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E wallet), บิลเพย์เม้นท์, สินค้าในร้านแว่นตา, ร้านค้าในพลาซ่า ศูนย์อาหาร, การซื้อเงินผ่อน และการซื้อเหมา)
 • รหัสช้อปฟรีนี้ใช้เป็นส่วนลดได้ที่บิ๊กซี และบิ๊กซีมาร์เก็ตเท่านั้น ยกเว้นมินิบิ๊กซี
 • รหัสช้อปฟรีนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ระยะเวลาในการใช้รหัสช้อปฟรี ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรหัสช้อปฟรี สามารถใช้รหัสช้อปฟรีได้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
 • กรณีลูกค้าขอคืนสินค้าที่ใช้รหัสช้อปฟรีเป็นส่วนลดแล้ว ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเฉพาะส่วนที่ชำระจริงด้วยเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต เท่านั้น (ทั้งนี้ ลูกค้าผู้โชคดีจะไม่ได้รหัสช้อปฟรีคืน)
 • ส่วนลดจากการใช้รหัสช้อปฟรีจะไม่นำมาคำนวณเป็นยอดซื้อสะสม
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่น
 • ยกเว้นการซื้อผ่าน Shopping Online
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า