Big C ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ Big Power ช้อปลุ้นล้าน

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่า 100,000 บาท (ตัวจริง)
 1. นิภา แซ่โค้ว
รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่า 30,000 บาท (ตัวจริง)
 1. ศราวุธ ศาลา
 2. พิมเสน กาวิรส
 3. จินตนา แก้วดี
 4. มาลัย อย่าเก่ง
 5. เกษรา สงคราม
รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่า 20,000 บาท (ตัวจริง)
 1. ฮาร์บายัน ซิงค์
 2. วิชุดา ทองสอาด
 3. ธนเมศฐ์ โชคพัตนอุดมรัตน์
 4. พนิดา ทองศรี
 5. ศรีวรรณ เพ็ญสิทธิ์
 6. ไพรี น้อยลา
 7. นพพร ชินสรรเพชญ
 8. มัสนา ทองหย่น
 9. ณิชกานต์ เกตแท้
 10. เจตนิพัทธ์ ชูเลิศ
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่า 10,000 บาท (ตัวจริง)
 1. ทุเรียน กลิ่นสน
 2. สิริรัตน์ มะลิเลิศ
 3. ไมตรี แถมวัน
 4. สมอน สีดาฟอง
 5. สุพัตรา เครือพาน
 6. อุษา วาริพันธน์
 7. ธนภัทร หาเมฆี
 8. ณัฏฐิณี รูปสวย
 9. ปวีณา ไชยกูล
 10. สุริโย ตันทอง
 11. เนตร สอดส่อง
 12. สุชาติ จันแปลก
 13. อาทิตา จิตตระสงค์
 14. พัชรินทร์ ยิ้มเลิ้ยง
 15. จักรวาล ตื้อแอ้
 16. เด่นชัย จันทร์ฉิม
 17. ภานุพงค์ นาใจนึก
 18. กนกชล ทองมาก
 19. เปมิกา เอลลิส
 20. นุชารี โวหาร
รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่า 5,000 บาท (ตัวจริง)
 1. กิตติพศ ทองนาค
 2. nan aye aye khaing
 3. อัมพร ภูมิประสพ
 4. วชิรญาน์ เทพพระแก้ว
 5. กรัณฑรัตน์ สุขประมูน
 6. จันทร์วรรณ เขื่อนควบ
 7. ทิพาวรรณ ก้อนทอง
 8. ช้ชชวัน รอดภัย
 9. สุณีรัตน์ คนขยัน
 10. สุภาพร เพ็ชราพงศ์
 11. รุ่งธิวา ยาวาปี
 12. สุภาพ วินกูวิสท์
 13. วุฒิศักดิ์ วุฒิษักดิ์
 14. สมบัติ เตชโสธร
 15. วราภรณ์ สีแสง
 16. ไพบูลย์ นาสุข
 17. ธีรศักดิ์ บริสุทธิพันธ์ุ
 18. roberto
 19. บุญมา ลาพิมพ์
 20. รัตนาภรณ์ บุญวงศ์
 21. ศศิวิมล พิ่มกุล
 22. เกียรตศักดิ์ ทัศบุตร
 23. อัศวิน คำสีแก้ว
 24. สุวภัทร รอดโอ
 25. น้ำอ้อย จันทร์ทวี
 26. เรวัตร์ ชลารัตน์
 27. สิริจันทร์ ประคำทอง
 28. ศรีศักดิ์ กรุดมาหาราช
 29. โพธิวัฒน์ บำรุงกลาง
 30. บางมด จันทรขันตี
 31. ฐิตาภา เรืองรัตน์
 32. สถาพงษ์ สังเกตุกิจ
 33. คำแสง บุรีรัตน์
 34. รมิดา ไชยวงค์
 35. นิกร ธรรมวุฒิ
 36. พัชรี ศรีเจริญ
 37. พิรัชนรรจ์ ลักษณะแย้ม
 38. แสงเดือน สุตรา
 39. อ๋อง เกตกุ
 40. งามตา เจริญกุศล
รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่า 3,000 บาท (ตัวจริง)
 1. จลิสดา เอกพรพจนา
 2. แดง เวียงชัยศรี
 3. วนิดา โกกาพันธุ์
 4. กอบกาญจน์ ศรีน้อย
 5. อรชพร ศรีเมือง
 6. ปัทมพันธุ์ เดชชนะสุริยะกุล
 7. เหิม ล้วนเซ้ง
 8. ชลลดา ทำดี
 9. ปภาอร ตระกูลเวชวงษ์
 10. พายัพ พาวันทา
 11. มณีวรรณ พันธ์สูงเนิน
 12. นุชนาถ คันธธาศิริ
 13. ดำรงค์ นวลเพ็ญ
 14. สมใจ อินสำราญ
 15. เพ็ญนภา น่วมไข่
 16. สุพิตร์ ชุ่มใจ
 17. ทองม้วน เหง้าปูน
 18. กรรณิกา ชัชวาลชัยกิจ
 19. จินตภัทร มานวล
 20. ภคพร ภูหวล
 21. รินดา สมสนุก
 22. น้ำฝน พลอยมาศ
 23. เกษม สีสม
 24. อ้อย ทองสุข
 25. บุศรา กีระพงษ์
 26. สุภาภรณ์ สมสูง
 27. สิรินันท์ อุยานันท์
 28. กฤตยา โศพิตปัญญา
 29. พิมมณัฏฐา วงษ์แย้ม
 30. นุชนารถ ชัยปัญญา
 31. ศุภาลักษณ์ ปันยารชุน
 32. จารุวรรณ อุกาวงศ์
 33. ชาญนิธิ สุรีวรรณ
 34. รัศมี สุธรรม
 35. สุดารัตน์ แซ่ลิ้ม
 36. ตวงชนก สุนันสา
 37. มนตรี แก้วยา
 38. กัญญาพัชร แสนเมือง
 39. พัชรินทร์ ศรีคง
 40. มงคล คำภิระแปง
 41. วชิราภรณ์ จันทร์ก้อน
 42. อดุลย์ศิษย์ ทองหล่อ
 43. อังคณา พิลาบุตร ป
 44. ฏิภัทร โสภากัน
 45. ยุวดี ดีสวน
 46. อรุณรัตน์ โชติช่วงนิรันดร์
 47. สันติภาพ สมบัติอักษร
 48. พิพิธ วงษ์สิม
 49. นิรัช วงษ์ศีล
 50. ธัญญารัตน์ จันทร์อินทร์