NESCAFÉ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม อภิมหาโชค บ้าน รถ ทอง 1 ในเศรษฐีใหม่อาจเป็นคุณ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความพูดว่า "NESCAFE. Blend& Brew อภิมหาโซค ทอง รถ บ้าน รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท LEVESE AUESE ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประกาศราย โชคดี"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับทองจากกิจกรรมแคมเปญ “อภิมหาโชค บ้าน รถ ทอง 1 ในเศรษฐีใหม่อาจเป็นคุณ”
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับทองคำ
ครั้งที่ 5 จับรางวัลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 25สตางค์ มูลค่าเส้นละ 7,144 บาท จำนวน 55 รางวัล
1. สุทิน จักรกฤษ ลพบุรี 15000 081-981XXXX
2. ธนาวุฒิ เจียมตน เพชรบูรณ์ 67130 086-207XXXX
3. วิเชียร ต่ำจันทร์ ชลบุรี 20140 080-242XXXX
4. สุมาลี เปี่ยมรุ่งเรือง สระบุรี 18000 089-612XXXX
5. อาทิตย์ แย้มไสว ฉะเชิงเทรา 24150 064-724XXXX
6. กัญนิภา ขานชัย ศรีสระเกษ 33110 089-585XXXX
7. มยุรี ศิริฟอง สกลนคร 47260 095-791XXXX
8. กิมไฮ กนกสิงห์ กำแพงเพชร 62110 091-469XXXX
9. กิ่งแก้ว จันทร์ทะพูน เชียงราย 57110 089-433XXXX
10. สุกัญญา เด็กจำลอง สุโขทัย 64210 087-600XXXX
11. ศรีไพร พรมมา นครปฐม 73000 064-978XXXX
12. สุพัฒชัย มนทารัตน์ ชัยภูมิ 36130 093-423XXXX
13. บรรเทิง พุ่มพา อุตรดิตถ์ 53000 089-565XXXX
14. ปาน ภิรัตน์ กำแพงเพชร 62150 091-028XXXX
15. พิชญดนัย สุหวังไทร จันทบุรี 22000 084-155XXXX
16. แสงตะวัน สุธรรมแปง เชียงราย 57160 092-496XXXX
17. บุญยัง คัดสูงเนิน นครราชสีมา 30340 080-727XXXX
18. จุฑามาศ ฉุยฉาย ฉะเชิงเทรา 24000 080-821XXXX
19. สุรินทร์ พันธ์สาลี อ่างทอง 14110 061-479XXXX
20. ธิติมา ผูกอยู่ เพชรบูรณ์ 67150 092-902XXXX
21. จักริน ทรงนครา เพชรบูรณ์ 67000 094-729XXXX
22. อมรฤทธิ์ ไพโรจน์ นครสวรรค์ 60230 064-468XXXX
23. จุฑามาส อุ่นมาก อุตรดิตถ์ 53000 091-883XXXX
24. ณภัทร สุขสวัสดิ์ น่าน 55140 085-882XXXX
25. หลั่น สืบปาละ กำแพงเพชร 62000 081-674XXXX
26. ญานิกา พันธุ์ทอง กทม. 10220 081-953XXXX
27. รุจี พุ่มมณี นครสวรรค์ 60000 086-589XXXX
28. สุนันท์ สิงดีนงค์ กทม. 10240 085-057XXXX
29. สุธิรัช วิริยะ น่าน 55150 065-079XXXX
30. ธนาคิม พลไธสง ชัยภูมิ 36110 083-465XXXX
31. สุชาดา สินสุพันธ์ พัทลุง 93120 080-649XXXX
32. อรุณ เหล่าชินชาติ นครศรีธรรมราช 80240 095-431XXXX
33. สุทธิรัตน์ พัฒนวงศ์ปราการ กทม. 10100 086-358XXXX
34. ภาณุวัฒน์ พวงมาลี ปทุมธานี 12120 064-754XXXX
35. อำพร ดวงแสง เชียงราย 57150 080-648XXXX
36. เยาวลักษณ์ เปรมสุข ฉะเชิงเทรา 24170 084-108XXXX, 099-150XXXX
37. ศรัญญา เกตแก้ว ราชบุรี 70180 081-009XXXX, 081-440XXXX
38. สมเดช คัมภิรานนท์ สระบุรี 18160 086-253XXXX
39. ยศวัฒน์ พิมพ์ปการัตน์ ศรีสะเกษ 33150 092-956XXXX
40. วันเพ็ญ ชันยา สุโขทัย 64000 096-994XXXX
41. โจนาธาน ปัดนา สกลนคร 47000 089-713XXXX
42. สายสวาท ปั้นสุขสวัสดิ์ กทม. 10240 085-147XXXX
43. สมสิริ มณีศรีขำ พระนครศรีอยุธยา 13000 086-531XXXX
44. คำนาง ตุ้มพงศ์ กระบี่ 81110 064-636XXXX
45. บุญรุ่ง จันทวงษ์ พิจิตร 66190 065-874XXXX
46. ภาณุพงศ์ จันทร์ทอง อ่างทอง 14110 062-830XXXX
47. น้ำทิพย์ ภิญโญ เพชรบูรณ์ 67160 063-532XXXX
48. นูรีฮา ลาเตะ ปัตตานี 94000 062-221XXXX
49. บุญญาพร โจทย์ครบุรี นครราชสีมา 30190 080-734XXXX
50. ไพรัตน์ มงคลสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46120 081-049XXXX
51. อัญชลี มะยมทอง สระบุรี 18120 090-431XXXX
52. ฐปกรณ์ ศตะรัต สงขลา 90110 089-976XXXX
53. ณัฐกาณ ภูคันทา เพชรบูรณ์ 67000 080-341XXXX
54. พิทักษ์ หาญสี ศรีสะเกษ 33240 081-296XXXX
55. อุกฤษฏ์ ปัญญาคำ เชียงใหม่ 50290 085-711XXXX

ตรวจสอบเงื่อนไขสำหรับผู้โชคดี และการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง, ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น
2. สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งโชค และแจ้งผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์: สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุต่ำกว่า 13 ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
5. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือเงินสดได้
6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ
7. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
8. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3hS8Q0n